Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Liekes Shot Of Life Photography.
2. Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Lieke van der Heijden worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGES
1. U kiest voor Liekes Shot Of Life Photography omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, hierdoor staat het Lieke van der Heijden vrij om haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Lieke van der Heijden is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
4. Binnen 14 dagen ontvangt u de selectie digitale foto's via de mail om naar een digitaal beveiligde galerij te gaan. Als u de foto's heeft gekozen via de favorieten lijst, zal de definitieve bewerking plaats vinden en worden de foto's binnen 30 dagen via wetransfer naar uw e-mailadres gestuurd. Let hierbij op de verval termijn van de wetransfer link.
6. De foto's die bewerkt zijn worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard. 

 

3. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES
1. Een reportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website, whatsapp of via DM op Instagram. 
2. Reiskosten buiten een straal van 30km (vanaf Lieshout) van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een reportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Lieke van der Heijden heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het verschuldigde bedrag voor de reportage en de reiskosten dienen via een factuur binnen 5 werkdagen te worden voldaan via overboeking of direct voor de fotoreportage contant of gepind. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan Lieke van der Heijden deze helaas niet leveren.
5. Het boeken van een reportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft Lieke van der Heijden recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.
6. Bij het maken van een shoot is het weer een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de shoot verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de shoot vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan.
7. De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

4. BETALING & LEVERTIJD
1. Door een shoot in te plannen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle shoots tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Voorafgaand aan de shoot ontvang u van Liekes Shot Of Life Photography een offerte. Als u akkoord gaat met de offerte betaald u binnen 5 werkdagen, 25% van het bedrag aan. Aan het einde van de reportage op locatie dient u de overige 75% te betalen via een overschrift of contant.  
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4. Alleen wanneer het volledige bedrag door Liekes Shot Of Life is ontvangen wordt het bewerken van de foto's gestart. U ontvangt dan z.s.m. via pixieset de foto's met lichte bewerking om uit te kiezen welke foto's u definitief wilt laten bewerken.
5.  Na bevestiging van de definitief gekozen foto's, ontvangt u binnen 30 dagen de bewerkte foto's. 

 

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Lieke van der Heijden te worden verteld. Lieke van der Heijden heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Lieke van der Heijden, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de shoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Lieke van der Heijden.
5. Deelname aan een shoot is volledig voor uw eigen risico. 

 

6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Lieke van der Heijden. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Liekes Shot Of Life.

3. Er mogen geen screenshots gemaakt worden in het proces van foto's uitkiezen via pixieset. 

4. Bij iedere vorm van publicatie (ook online gebruik) dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond te worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Liekes Shot Of Life Photography” of “Foto: www.liekesshotoflifephotography.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
5. Lieke van der Heijden mag foto's van uw dier, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het dier, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Lieke van der Heijden wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Lieke van der Heijden. 
7. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
8. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
9. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

7. PORTRETRECHT 

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

8. REELS & SOCIAL MEDIA SHOOTS

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

9. LICENTIES
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
​4. Indien door de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

Lieke van der Heijden
Liekes Shot of Life Photography, Lieshout
KvK: 65172000